Användarregistrering

  • Fyll i alla fält nedan och kryssa i att du inte är en robot.
  • Butiksansvarig får en högre behörighet i portalen och får bl. a. tillgång till egenkontrollprogrammet. Behörigheten måste godkännas av en administratör.
  • Efter registreringen får du en bekräftelse via e-post med dina uppgifter.


Stäng
Jonathan Skager, miljöinspektör
Telefon: 054-51 56 53
 
eller
  
Catarina Östlund, miljöinspektör
Telefon: 054-51 51 89 

 

Lagar & Riktlinjer

E-tjänsten tillhandahålls av Tillsynen.se

Teknisk support
Telefonsupport vardagar 10-14
0250-500 007
E-post: support@tillsynen.se

Hantering av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. 
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se

Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs gärna mer på www.hammaro.se/dataskyddsforordningen