Ansökan om försäljningstillstånd
Butiker (Detaljhandlare)

Nya regler för försäljning av tobaksvaror börjar gälla från den 1 juli 2019.

Detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter måste nu ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Du som ansöker om tillstånd ska kunna visa att du är lämplig att utöva verksamheten.

Ska du börja sälja tobaksvaror måste du från och med
1 juli 2019 ansöka om tillstånd:

Ska du sälja tobaksvaror till konsumenter måste du från och med 1 juli 2019 ansöka om tillstånd för detta. Om du tänker sälja tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe.

Har du redan anmält att du säljer tobak före den 1 juli 2019 gäller följande:

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.

Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Egenkontrollprogram

Du måste lämna in ett egenkontrollprogram tillsammans med din ansökan till kommunen. Du som redan har fyllt i ett egenkontrollprogram här på Tillsynsportalen behöver inte fylla i det igen. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet. I ett egenkontrollprogram ska du skriva in de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror. Kommunen kommer att göra en bedömning av ditt egenkontrollprogram i samband med din ansökan.

Olika typer av tillstånd

Tills vidare:
Tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd gäller tills du själv väljer att återkalla tillståndet, eller om kommunen återkallar ditt tillstånd.

Viss tid:
Tillstånd för en viss tid. Detta är ett tillstånd som gäller mellan vissa datum, och som du kan ansöka om när du till exempel ska sälja tobaksvaror vid en festival eller annat arrangemang.

Skriftlig ansökan

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Du ska lämna in din ansökan till den kommun där ditt försäljningsställe finns. Om du inte har ett försäljningsställe, exempelvis om du enbart säljer över internet, ska du lämna in ansökan till den kommun där ditt företag har sitt säte. Saknar företaget säte i Sverige ska du lämna in din ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Ansökningsavgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att utreda din ansökan om tillstånd.

Vad krävs för att få försäljningstillstånd för tobak?

Lämplighet
Du som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att du med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Finansieringsplan
Kommunen kan kräva en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten har finansierats.

Personer med betydande inflytande
När en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.

Yttrande från Polismyndigheten 
Vid en ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel får kommunen begära in ett yttrande från Polismyndigheten.
Kommunen kan kontrollera om du som sökande finns med i belastningsregistret. Finns du med i belastningsregister kan detta påverka din ansökan för tillstånd att sälja tobaksvaror till konsumenter. Alla brott anses inte vara lika allvarliga, det är främst brott som kan ha betydelse för din verksamhet som till exempel ekonomiska brott och brott som handlar om tobak som kan försvåra för dig att få tillstånd. om brottet anses vara av allvarligare art kan tillstånd nekas.

Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden
Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen kan be dig som ansöker om tillstånd att själv lämna in uppgifter från Skatteverket och Kronofogden.
De uppgifter som kommunen kan fråga efter från Skatteverket och Kronofogden är hur du som söker tillstånd har skött dina inbetalningar av skatter och andra avgifter som omfattas av skattekontot. Det är viktigt att du som söker har skött dina betalningar till det allmänna, som skatter av olika slag och avgifter som till exempel arbetsgivaravgifter. Det kan vara svårare att få tillstånd om du ofta varit sen med betalningar och fått betalningsuppmaningar på att betala in dessa vid flertalet gånger, eller att skulden gått vidare till Kronofogden från Skatteverket. Att ofta vara sen med betalningarna och få betalningsuppmaningar kan vara lika illa som en betalningsanmärkning hos kronofogden.

När du har fått tillståndet beviljat

Följ lagar och regler
När tillstånd att sälja tobaksvaror meddelats, är det viktigt att verksamheten följer de lagar och regler som finns.

Tillsyn
Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, detta kallas för tillsyn. En tillsyn kan ske genom att kommunen eller Polismyndigheten besöker verksamheten. Det kan även ske genom att kommunen kontrollerar verksamheten utan att göra ett besök, till exempel genom att begära in uppgifter från Skatteverket och Polismyndigheten.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

För att kunna köpa in tobaksvaror av en partihandlare måste du som detaljhandlare ha en identifieringskod.
Du kan få en identifieringskod på två sätt: 

  1. Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren.
  2. Du kan se till att en leverantör, till exempel en partihandlare, ansöker om en identifieringskod till dig.

Även om du har en identifieringskod måste du ansöka om tillstånd, denna identifieringskod ersätter alltså inte ett tillstånd. Varje försäljningsställe måste ha en identifieringskod.