Nedan hittar du information och en länksamling som rör olika lagar och riktlinjer gällande försäljning av tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel:

Tobak:

Utdrag ur tobakslagen (1993:581): (Upphävs 2019-07-01)

12 c § En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontroll program.

Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.

Utdrag ur Lag (2018:2088) om Tobak och Liknande Produkter: (Träder i kraft 2019-07-01)

5 kap. Handel - Försäljning av tobaksvaror - Tillstånd

1 § Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror.

Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.

tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska tillståndet avse försäljningsstället.

2 § Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

3 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.

4 § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats.

Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det enskilda fallet.

Mer information:

Tobakslag (1993:581): http://www.riksdagen.se/.../tobakslag-1993581_sfs-1993-581  (Upphävs 2019-07-01)

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter: http://www.riksdagen.se/.../lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088 (Träder i kraft 2019-07-01)

EU:s tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0109 

Lag (1994:1563) om tobaksskatt: https://www.riksdagen.se/.../lag-19941563-om-tobaksskatt_sfs-1994-1563

Tobaksförordningen (2016:354): https://www.riksdagen.se/.../tobaksforordning-2016354_sfs-2016-354 (Upphävs 2019-07-01)

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter: https://www.riksdagen.se/.../forordning-2019223-om-tobak-och-liknande_sfs-2019-223 (Träder i kraft 2019-07-01)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. HSLF-FS 2016:46 och HSLF-FS 2016:77: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201646/  

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning. HSLF 2016:44: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201644/ 

Folkhälsomyndigheten:Försäljning av tobaksvaror till konsumenter: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../forsaljning-av-tobaksvaror-till-konsumenter/

KOVFS 2009:7 - Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter: Kovfs_2009_7_tobak.pdf

Elektroniska cigaretter:

Vad avses med elektroniska cigaretter?
Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank.

Vad avses med påfyllningsbehållare?
Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Vem får sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter?
Ett försäljningsställe får endast sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare om försäljningsstället har gjort en anmälan om detta till kommunen. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska det registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Vilka skyldigheter har den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter att kontrollera de produkter som tillhandahålls?
En näringsidkare bör ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter.

Vid anmälan om försäljning finns det ett krav att bifoga ett egenkontrollprogram. Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla?
Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet bör vara lämpligt och för verksamhetens storlek anpassat för att bland annat se till att försäljningen uppfyller lagens skyldigheter.

Vilken lydelse ska hälsovarning ha på förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare?
Hälsovarningen ska ha följande lydelse: Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du läsa alla frågor och svar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../e-cigaretter/fragor-och-svar/

Utdrag ur lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425): (Upphävs 2019-07-01)

20 § En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

23 § Den som bedriver försäljning enligt 20 § eller gränsöverskridande distansförsäljning enligt 21 § ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan respektive registreringen enligt 20 och 21 §§ ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen och Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål.

Utdrag ur Lag (2018:2088) om Tobak och Liknande Produkter: (Träder i kraft 2019-07-01)

5 kap. Handel - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - Anmälan

15 § En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Gränsöverskridande distansförsäljning

16 § En näringsidkare får inte bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått registreringen bekräftad. Bekräftelsen ska lämnas skyndsamt.

Egenkontroll och uppgiftslämnande

17 § Den som bedriver försäljning enligt 15 eller 16 § ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 15 § eller registrering enligt 16 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Åldersgräns

18 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor eller produkter som avses i första stycket till den som inte har fyllt 18 år.

19 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder, distansförsäljning eller på liknande sätt.

20 § Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år.

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

21 § En näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana varor och produkter eller till företag som ingår i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Mer information:

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: https://www.riksdagen.se/.../lag-2017425-om-elektroniska-cigaretter-och_sfs-2017-425 (Upphävs 2019-07-01)

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter: http://www.riksdagen.se/.../lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-208 (Träder i kraft 2019-07-01)

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: https://www.riksdagen.se/.../forordning-2017429-om-elektroniska-cigaretter_sfs-2017-429 (Upphävs 2019-07-01)

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter: https://www.riksdagen.se/.../forordning-2019223-om-tobak-och-liknande_sfs-2019-223 (Träder i kraft 2019-07-01)

Folkhälsomyndighetens information kring e-cigaretter: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../e-cigaretter/ 

Folköl:

Utdrag ur alkohollagen (2010:1622):

5 kap. § 3 och 4 st. Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erfoderliga kunskaper om vad som gäller för fösäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

8 kap. 8 § 3 och 4 st. Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 a §, § b § eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen.

Mer information:

Alkohollagen (kapitel 5 Detaljhandel med folkölparagraf 5):   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-20101622_sfs-2010-1622/

Folkhälsomyndighetens information om folköls försäljning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/alkoholtillsyn/folkol/

Folkhälsomyndigheten - "Att sälja folköl": https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19789/Att-salja-folkol.pdf (PDF)

Folkhälsomyndigheten - "Att sälja folköl - Snabbguide": https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19790/Att-salja-folkol-Snabbguide.pdf (PDF)

Receptfria läkemedel:

Receptfria Läkemedel

Anmälan, avanmälan och förändringar anmäls till Läkemedelsverket: https://lakemedelsverket.se/.../Anmalan-och-avanmalan/ 

Utdrag ur Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel:

9 § En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel enligt denna lag, utan att först ha anmält handeln till Läkemedelsverket.

10 § Den som bedriver detaljhandel ska till Läkemedelsverket anmäla väsentliga förändringar av verksamheten. Anmälan ska göras innan förändringen genomförs.

16 § Den som bedriver detaljhandel ska
1. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram,[...]

Regelverk och vägledning
Regelverket som styr handeln med vissa receptfria läkemedel består av en lag, en förordning och föreskrifter. Regelverket ska följas i sin helhet oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver eller hur stort sortiment av läkemedel du har.

Här hittar du regelverket i sin helhet:

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel (konsoliderad)

Till regelverket finns en vägledning med exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket:
Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

För dig som ska sälja läkemedel i butik finns vägledningen "Att sälja receptfria läkemedel i butik" och innehåller förklaring till reglerna, praktiska tips, frågor och svar: https://lakemedelsverket.se/.../vägledning_LVFS_2009_20_attsäljaläkemedel_170614.pdf (PDF)

Bestämmelserna om reklamationer finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20).
Länk till Läkemedelsbranschens webbportal för reklamation av läkemedel: https://www.reklameralakemedel.se/

Information about selling medicines in English: 
Important information about selling medicines: https://lakemedelsverket.se/upload/apotek-och-handel/OTC-folder-eng.pdf (PDF)

Tillsyn:

Tillsyn

19 a § Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen,
 2. kommunen när det gäller
  a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen,
  b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen, och
  c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och
 3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d §§.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Länsstyrelsen ska

 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och
 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. Lag (2012:264).

19 c § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som kommunen har enligt denna lag ska ombesörjas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att avgöra ärenden enligt 20 eller 20 a §. Lag (2010:682).

22 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

23 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov. Lag (2010:682).

23 a § Kommunen och polismyndigheten ska underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en kopia av beslutet till Statens folkhälsoinstitut samt den länsstyrelse och polismyndighet som berörs av beslutet. Lag (2010:682).

23 b § Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 21 och 23 §§.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2010:682).

Tillsynsavgiften

19 b § En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369).

Försäljningsregler

11 § Om en förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning eller denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar. Lag (2010:682).

12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.
Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut.
På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Lag (2005:369).

12 a § Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder eller liknande. Lag (2005:369).

12 b § Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 20 cigaretter. Lag (2016:353).

12 c § En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål. Lag (2010:682).

12 d § En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter. Lag (2010:682)

Marknadsföring

14 § (Sammanfattning av paragrafen) Marknadsföring av tobaksvaror inne på försäljningsstället får ej vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror skall i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Att ha saklig textad information om pris och märke utanför butiken är tillåtet.

Sanktioner

20 § 2 st. En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall följas.
I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas. Lag (2005:369).

Straffrättsliga sanktioner

De sanktionsmöjligheter som beskrivits ovan gäller för kommunens administrativa utredningar. Tobakslagen ger även utrymme för att polis och åklagare startar en straffrättslig process mot butiker som bryter mot lagen. Den straffrättsliga processen riktar sig mot de enskilda personerna som bär ett ansvar såsom kassapersonal eller ägaren. Nedan är paragrafen i tobakslagen som reglerar detta.

27 § Den som uppsåtligen bryter mot 11 § eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a § döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § första eller andra stycket eller 12 c § första stycket. Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar. Lag (2010:682).

27 a § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2010:682).

7 kap. Tillsyn - Tillsynsansvar

1 § Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn enligt 3 § 1, 2 och 4 och kommunens och Polismyndighetens tillsyn enligt 4 §.

Den myndighet som regeringen bestämmer ansvarar dock för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn enligt 3 § 1 över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7 §.

Konsumentverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn enligt 3 § 3.

2 § Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt 3 och 4 §§. I tillsynen ingår att 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

3 § Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

 1.  hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4 och 7 §§ på försäljningsställen,
 2. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7-9 §§ och 3 kap. 2, 5 och 6 §§ på försäljningsställen,
 3. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 5-7 §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och
 4. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal samt lokaler som avses i 6 kap. 3 §.

4 § Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

 1. tillhandahållande av nya tobaksvaror enligt 2 kap. 3 § på försäljningsställen,
 2. försäljning av tobaksvaror, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande distansförsäljning, enligt 5 kap. 1, 6-10, 12 och 14 §§,
 3. anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt egenkontroll, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande distansförsäljning, enligt 5 kap. 15 och 17 §§, och
 4. åldersgräns enligt 5 kap. 18 och 19 §§.  

5 § Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

 1. produktkrav och rapporteringsskyldighet, i andra fall än som avses i 4 §, enligt 2 kap. 1 § första och andra styckena och 2 kap. 2-11 §§,
 2. hälsovarningar, produktpresentation och medföljande information, i andra fall än som avses i 3 §, enligt 3 kap. 1-6 §§,
 3. registrering enligt 5 kap. 5 och 16 §§ vid gränsöverskridande distansförsäljning och egenkontroll enligt 5 kap. 6, 7 och 17 §§ vid sådan distansförsäljning, och
 4. förbud mot sådan tillverkning eller införsel som avses enligt föreskrifter meddelade med stöd av 11 kap. 5 §.  

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller spårbarhet och säkerhetsmärkning, i andra fall än som avses i 3 §, enligt 3 kap. 7-11 §§.  

7 § Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller lokaler och andra utrymmen som avses i 6 kap. 2 § och som är upplåtna enbart för personal samt lokaler och andra utrymmen som avses i 6 kap. 10 §.  

8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller marknadsföring, i andra fall än som avses i 3 §, enligt 4 kap. 1-8 §§.  

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).  

En marknadsföringsåtgärd som strider mot 3 kap. 3 eller 4 § eller 4 kap. 1-8 §§ ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen, anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 § första stycket 2, 4 § eller 5 § 2 eller 3 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.  

Befogenheter - Tobaksvaror och örtprodukter för rökning  

9 § En tillsynsmyndighet som anges i 2-7 §§ får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas.  

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte omvandlas till fängelse.

10 § En kommun får återkalla ett försäljningstillstånd om

 1. tillståndet inte längre utnyttjas,
 2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande,
 3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
 4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

11 § I stället för återkallelse enligt 10 § får kommunen meddela tillståndshavaren en varning, om varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.  

En varning får också meddelas tillståndshavare vid allvarliga eller upprepade överträdelser av det som gäller enligt denna lag eller anslutande föreskrifter.

Befogenheter - Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

12 § En tillsynsmyndighet som anges i 3-7 §§ får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelserna i denna lag och anslutande föreskrifter ska följas.

13 § Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

14 §  Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta att en typ av eller specifika elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i denna lag, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls konsumenter på marknaden. Om sådana produkter redan har tillhandahållits konsumenter på marknaden, får Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa.

Folkhälsomyndigheten ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om åtgärder som vidtagits enligt första stycket och översända annan relevant information.

När Europeiska kommissionen har meddelat om den anser att en åtgärd enligt första stycket är motiverad ska Folkhälsomyndigheten besluta om åtgärden ska bestå.

15 §  Beslut om föreläggande eller förbud enligt 12 och 14 §§ får förenas med vite. Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Rätt till upplysningar och tillträde

17 §  En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

18 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prover betalas inte ersättning.

19 §  Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 18 §.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl.

 

Tillsyn

9 kap 2 § Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

9 kap 15 § På begäran av tillsynsmyndighet ska den som bedriver servering av eller detaljhandel med folköl lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till rörelsens lokaler för att utöva tillsynen.

Tillsynsavgiften

8 kap 10 § 1 & 2 st. Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.

Försäljningsregler

3 kap 7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år.

3 kap 8 § Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.
Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 7 §. Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i första stycket.

Detaljhandel med folköl

5 kap 5 § Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

 1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
 2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

Servering av folköl

8 kap8 § Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som

 1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och 
 2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Trots första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 a §, 1 b § eller av den som innehar serveringstillstånd.
Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd.
Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag (2012:205).

8 kap 20 § Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

Marknadsföring

7 kap 1-9 §§ Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter skall särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar till bruk av alkohol får inte företas.

Sanktioner

19 § Föranleder detaljhandel med eller servering av folköl olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i denna lag inte följs, får kommunen förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta verksamheten eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning.
Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa närmare angivna tider eller under vissa närmare angivna omständigheter. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader räknat från det att den som bedriver försäljningen fått del av beslutet.
Den kommun där försäljningsstället är beläget beslutar om ingripande enligt denna paragraf. Saknas fast försäljningsställe beslutar den kommun där det företag som bedriver försäljningen har sitt säte eller där den person som bedriver försäljningen har sitt hemvist. Om personen inte har hemvist inom landet beslutar Stockholms kommun.

Straffrättsliga sanktioner

De sanktionsmöjligheter som beskrivits ovan gäller för kommunens administrativa utredningar. Alkohollagen ger även utrymme för att polis och åklagare startar en straffrättslig process mot butiker som bryter mot lagen. Den straffrättsliga processen riktar sig mot de enskilda personerna som bär ett ansvar såsom kassapersonal eller ägaren. Nedan följer ett urval av de paragrafer i alkohollagen som reglerar detta.

Kap 11 9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkoholdrycker i strid med 3 kap. 7 eller 8 § till någon som inte har uppnått föreskriven ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller vid partihandel underlåter att på sätt som föreskrivs i 4 kap. 3 § förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja eller köpa in varan döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader.

För olovlig dryckeshantering döms också den som 

 1. förvarar alkoholdryck i strid med 3 kap. 2 § första stycket eller 8 kap. 24 § tredje stycket,
 2. tillåter alkoholförtäring i strid med 8 kap. 24 § första eller andra stycket,
 3. säljer folköl i strid med förbud som meddelats enligt 9 kap. 19 §, eller
 4. serverar alkoholdrycker i strid med förbud som meddelats enligt 9 kap. 20 §. Till ansvar ska inte dömas den som i strid med 3 kap. 2 § första stycket eller 8 kap. 24 § 6 tredje stycket förvarar alkoholdryck, om det av omständigheterna framgår att drycken var avsedd för annat än försäljning eller förtäring på platsen. Lag (2012:205).

Kontrollköp

Den 1 maj 2014 blev det tillåtet att utföra kontrollköp av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel. Syftet med kontrollköp är att kontrollera att den som säljer varorna förvissar sig om att den som köper varorna har fyllt 18 år. Kommunen kan använda kontrollköp i deras tillsyn genom att låta en person med ett ungdomligt utseende och som är över 18 år, testa om det går att köpa folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel får inte folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, säljas eller lämnas ut till en person under 18 år. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Kontrollköp är en bra metod att kolla upp att försäljningsstället och näringsidkaren har bra rutiner för att upprätthålla åldersgränsen.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter - 7 kap. Tillsyn - Kontrollköp
22 §
I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

23 § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela föreläggande, förbud, återkallelse eller varning enligt 9-13 §§.

FoHMFS 2015:1, 3 § Ansvarsförhållandet mellan kommun och kontrollköpare
Kommunen ska upprätta ett avtal med kontrollköparen.
I avtalet ska uppdraget och ansvarsförhållandet mellan kommunen och kontrollköparen fastställas.
Kommunen ska inte ge kontrollköparen i uppdrag att själv underrätta näringsidkaren om genomfört kontrollköp. (FoHMFS 2015:1)

FoHMFS 2015:1, 4 § Stöd och information till kontrollköparen
Kommunen ska informera kontrollköparen om tillsynsmetoden.
Kommunen ska, som ett stöd till kontrollköparen, ge instruktioner om hur kontrollköp ska utföras.

Allmänna råd - Instruktionens innehåll
Instruktionen inför kontrollköp bör innehålla följande:

 • hur kontrollköparen ska agera vid kontrollköpet
 • vilka varor vad avser folköl, cigaretter, snus eller annan tobaksvara som kontrollköparen ska försöka köpa
 • vad kontrollköparen behöver uppmärksamma och därefter dokumentera i samband med kontrollköpet
 • hur överlämning av inköpta varor och rapportering till kommunen sker
 • hur kontrollköparen kan hantera eventuella konfliktsituationer

FoHMFS 2015:1, 5 § Lämnande av korrekta uppgifter vid kontrollköpet
Kontrollköpet ska genomföras utan att kontrollköparen lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter eller utövar andra påtryckningar för att få köpa
folköl och tobaksvaror.

Lagar och författningar
Här hittar du länkar till de lagar och författningar som reglerar metoden kontrollköp.

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 15 a-b §§
Alkoholförordningen (2010:1636) 4 § p. 9 

Tobakslagen (1993:581) 22 a-b §§ (Upphör 2019-07-01)
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) 37 § (Upphör 2019-07-01)
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 kap. 22-23 §§ (Träder i kraft 2019-07-01)

Tobaksförordningen 2 § p. 4 (2001:312) (Upphör 2019-07-01)
Förordning om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:429) 29 § (Upphör 2019-07-01)
Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkte  8 kap. 15 § (Träder i kraft 2019-07-01)

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp, FoHMFS 2015:1

Förarbeten

Regeringens proposition 2013/14:56 om kontrollköp

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, Proposition 2016/17:132

Material från folkhälsomyndigheten

Kontrollköp – folköl, tobak och receptfria läkemedel: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../alkohol/alkoholtillsyn/kontrollkop/

Kontrollköpsguiden: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/

Version: 20190628-G